8th Batch


Name


Result Awaiting


Parbati Shrestha


Mina Banskota  
Salina Maharjan  
Reshma Kunwar  
Saru Maharjan  
Shilu Yadav  
Mallika Chitrakar  
Davis Dhungana  
Sapana Vaidya  
Kailash Dangi